>

Mari Berbagi

Soal IPS 1 Kelas II Semester 1

Ulangan Harian 1

Berilah tanda silang (x) huruf a, b, atau c pada jawaban yang paling benar !

1. Surat penting disebut juga…

a. dokumen b. bukti tertulis c. benda

2. Rapi mengikuti lomba…

a. menyanyi b. menari c. membaca puisi

3. Rafi mendapat juara …

a. satu b. dua c. tiga

4. Syarat untuk [...]